:
องค์การบริหารส่วนตำบลปากตม ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 0-4287-0026
สำนักปลัด
นางสาวนภาพร ยาแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด
- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นายภูวนนท์ สังฆะวงศ์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นายอโนชา ใจไว
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายธาตรี ตะหวด
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวจารุณี วางอภัย
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวพรชิตา วันหากิจ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวสุภาพร ยาที
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
-ว่าง-
นักวิชาการสาธารณสุข(ปก./ชก.)
นายแสนคม ผุโคตร
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางสาวปิยะนุช อุดชาชน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางรัตติญา เชื้อตาหมื่น
ครู
นางเรียมฤดี มาลา
ครู
นางสุดาพร ครองตรี
ครู
นางวิลัยพร คำแสน
ครู
นางจิราภรณ์ สังฆะวงศ์
ครู
นายอำนาจ วรินทรา
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สนับสนุน)
นางประเสริฐ บัวพาสี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวปทุมทิพย์ ยาวิไชย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นายอนุกูล จันทุม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางเวนิกา จันทุม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางนาถตยา พิลา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวเครือวัลย์ หล้านา
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นางสาวนงเยาว์ พรมหุ่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสุจิตรา สุนทรรักษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวณิชา จันทะวงศ์
แม่บ้าน
นายชาติชาย จันทุม
นักการ
นายโยทิน เกษสี
พนักงานขับรถยนต์
นายสิทธิชัย ทรานุกร
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถขยะ)
นายสัจจา คาแสน
คนงานประจำรถขยะ
นายนิพนธ์ พรมดี
คนงานประจำรถขยะ
นายสันติ ทิพามา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำฯ)
นายชาญชัย หารมา
พนักงานดับเพลิง
-ว่าง-
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(รถขยะ)
นายประวัติ เทพธิดา
คนงานประจำรถขยะ
นายวินัย แก้วเกษร
คนงานประจำรถขยะ