:
องค์การบริหารส่วนตำบลปากตม ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 0-4287-0026
สำนักปลัด
จ่าเอกธนกฤต ผาจิระวัฒนะชาติ
หัวหน้าสำนักปลัด
089-8628351
นางสาวกัลนิกา บุรีแสง
หัวหน้าฝ่ายบริการบริหารงานทั่วไป
098-102-3938
นายภูวนนท์ สังฆะวงศ์
นักวิชาการเกษตรชานาญการ
นักวิชาการเกษตรชานาญการ
นายอโนชา ใจไว
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
089-861-7577
นายธาตรี ตะหวด
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
080-186-7550
นางสาวจารุณี วางอภัย
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
089-577-5593
นางสาวพรชิตา วันหากิจ
นักพัฒนาชุมชนชานาญการ
087-213-9131
นายแสนคม ผุโคตร
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชานาญงาน
090-961-2083
นางสาวสุภาพร ยาที
นักวิเคราะห์นโยบายฯปฏิบัติการ
095-8518-651
นางสาวปิยะนุช อุดชาชน
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
088-320-5859
นางสุดาพร ครองตรี
ครู
091-861-1023
นางรัตติญา เชื้อตาหมื่น
ครู
091-830-0307
นางเรียมฤดี มาลา
ครู
089-245-9179
นางวิลัยพร คาแสน
ครู
091-024-4856
นางจิราภรณ์ สังฆะวงศ์
ครู
098-132-8578
นายอำนาจ วรินทรา
นักป้องกันฯ (สนับสนุน)
081-263-2124
นางประเสริฐ บัวพาสี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
093-708-7616
นางสาวปทุมทิพย์ ยาวิไชย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
084-771-6775
นายอนุกูล จันทุม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
083-334-7368
นางนาถตยา พิลา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
093-078-6384
นางสาวเครือวัลย์ หล้านา
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
080-053-0468
นางสาวนงเยาว์ พรมหุ่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
083-344-0624
นางสาวสุดารักษ์ ซื่อรัมษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
086-407-9082
นางสาวณิชา จันทะวงศ์
แม่บ้าน
061-558-5402
นายโยทิน เกษสี
คนงานขับรถยนต์
095-730-8576
นายสิทธิชัย ทรานุกร
คนงานขับรถขยะ
088-745-4122
นายสัจจา คาแสน
คนงานประจำรถขยะ
092-994-7830
นายนิพนธ์ พรมดี
คนงานประจำรถขยะ
065-057-9446
นายสันติ ทิพามา
คนงานขับรถยนต์บรรทุกน้าฯ
064-863-1513