:
องค์การบริหารส่วนตำบลปากตม ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 0-4287-0026
หัวหน้าส่วนราชการ
นางนิยม ดีบัว
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลปากตม
นางนิยม ดีบัว
ผู้อำนวยการกองคลัง
จ่าเอกธนกฤต ผาจิระวัฒนะชาติ
หัวหน้าสำนักปลัด
จ่าเอกธนกฤต ผาจิระวัฒนะชาติ
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริการบริหารงานทั่วไป
จ่าเอกธนกฤต ผาจิระวัฒนะชาติ
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง