:
องค์การบริหารส่วนตำบลปากตม ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 0-4287-0026
หัวหน้าส่วนราชการ
นางนิยม ดีบัว
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลปากตม
089-576-5166
จ่าเอกธนกฤต ผาจิระวัฒนะชาติ
หัวหน้าสำนักปลัด
089-862-8351
นางนิยม ดีบัว
ผู้อำนวยการกองคลัง
089-576-5166
จ่าเอกธนกฤต ผาจิระวัฒนะชาติ
หัวหน้าสำนักปลัด
089-862-8351
นางสาวกัลนิกา บุรีแสง
หัวหน้าฝ่ายบริการบริหารงานทั่วไป
098-102-3938
จ่าเอกธนกฤต ผาจิระวัฒนะชาติ
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
089-862-8351