:
องค์การบริหารส่วนตำบลปากตม ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 0-4287-0026
หัวหน้าส่วนราชการ
สิบตำรวจโทปริญญา ปิ่นโสภณ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลปากตม
นางนิยม ดีบัว
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวนภาพร ยาแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวนภาพร ยาแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางเจนจิรา จุลเขตต์ ตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสาวนภาพร ยาแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง