:
องค์การบริหารส่วนตำบลปากตม ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 0-4287-0026
ข้อมูลผู้บริหาร
นายบุญมี จันทสาน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากตม
โทร. 098-0978464
นายวิชัย บัวซาว
รองนายกกองค์การบริหารส่วนตำบลปากตม
โทร.080-7401299
นายปุญญพัฒน์ ไชยชนะ
รองนายกกองค์การบริหารส่วนตำบลปากตม
โทร.097-2408006
นายสุรศักดิ์ ปาคำ
เลขานุการนายกกองค์การบริหารส่วนตำบลปากตม
โทร.095-6615389
นางนิยม ดีบัว
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลปากตม
089-576-5166
นางนิยม ดีบัว
ผู้อำนวยการกองคลัง
089-576-5166
จ่าเอกธนกฤต ผาจิระวัฒนะชาติ
หัวหน้าสำนักปลัด
089-862-8351
จ่าเอกธนกฤต ผาจิระวัฒนะชาติ
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวกัลนิกา บุรีแสง
หัวหน้าฝ่ายบริการบริหารงานทั่วไป
098-102-3938
จ่าเอกธนกฤต ผาจิระวัฒนะชาติ
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
089-862-8351