:
องค์การบริหารส่วนตำบลปากตม ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 0-4287-0026
ข้อมูลผู้บริหาร
นายบุญมี จันทสาน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากตม
โทร. 098-0978464
นายวิชัย บัวซาว
รองนายกกองค์การบริหารส่วนตำบลปากตม
โทร.080-7401299
นายประกิต พรมพิมพ์
รองนายกกองค์การบริหารส่วนตำบลปากตม
โทร.098-2323347
นายสุรศักดิ์ ปาคำ
เลขานุการนายกกองค์การบริหารส่วนตำบลปากตม
โทร.095-6615389
สิบตำรวจโทปริญญา ปิ่นโสภณ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลปากตม
โทร.081-7491717
นางนิยม ดีบัว
ผู้อำนวยการกองคลัง
089-576-5166
นางสาวนภาพร ยาแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวนภาพร ยาแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสุริยัน คงผดุง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสาวนภาพร ยาแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง