:
องค์การบริหารส่วนตำบลปากตม ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 0-4287-0026
คณะผู้บริหาร
นายบุญมี จันทสาน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากตม
นายวิชัย บัวซาว
รองนายกกองค์การบริหารส่วนตำบลปากตม
นายประกิต พรมพิมพ์
รองนายกกองค์การบริหารส่วนตำบลปากตม
โทร.098-2323347
นายสุรศักดิ์ ปาคำ
เลขานุการนายกกองค์การบริหารส่วนตำบลปากตม