:
องค์การบริหารส่วนตำบลปากตม ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 0-4287-0026
คณะผู้บริหาร
นายบุญมี จันทสาน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากตม
โทร. 098-0978464
นายวิชัย บัวซาว
รองนายกกองค์การบริหารส่วนตำบลปากตม
โทร.080-7401299
นายปุญญพัฒน์ ไชยชนะ
รองนายกกองค์การบริหารส่วนตำบลปากตม
โทร.097-2408006
นายสุรศักดิ์ ปาคำ
เลขานุการนายกกองค์การบริหารส่วนตำบลปากตม
โทร.095-6615389