:
องค์การบริหารส่วนตำบลปากตม ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 0-4287-0026
กองช่าง
จ่าเอกธนกฤต ผาจิระวัฒนะชาติ
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
089-862-8351
จ่าเอกธนกฤต ผาจิระวัฒนะชาติ
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
089-862-8351
นางสาวจิตธินันท์ ดีบัว
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
062-4541551
นายสราวุฒิ คาวันดี
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
080-010-8481
นายสุริยา หาญลือเดช
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
089-937-7764
นายกิติภูมิ ก้อมมณี
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
080-766-1010
นายรณชัย ตาทอง
ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ
080-0061040
นายบรรจบ คาแสน
คนงานขับรถแทรกเตอร์
061-142-8910