:
องค์การบริหารส่วนตำบลปากตม ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 0-4287-0026
กองคลัง
นางนิยม ดีบัว
ผู้อานวยการกองคลัง
นายจักรชัย นันทะผา
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวปิยนาถ ธนะสูตร
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
ปฏิบัติราชการแทน นักวิชาการพัสดุ (ปก./ชก.)
นางสาวปิยนาถ ธนะสูตร
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
นายนนทวัฒน์ สุพรมอินทร์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นางสาวปราณี ศรีประเสริฐ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (สน.)
ปาริฉัตต์ ผิวศิริ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวเพชรชนก จัวฮอม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวสินินาถ ชัยโยแสง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวภัสสิตา เชื้อตาหมื่น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ