:
องค์การบริหารส่วนตำบลปากตม ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 0-4287-0026
กองคลัง
นางนิยม ดีบัว
ผู้อานวยการกองคลัง
089-576-5166
นายจักรชัย นันทะผา
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
087-944-6672
นางสาวปิยนาถ ธนะสูตร
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
091-867-7459
นายจักรชัย นันทะผา
นักวิชาการเงินฯ รักษาราชการแทน นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปก./ชก.)
087-944-6672
นายจักรชัย นันทะผา
นักวิชาการเงินฯ รักษาราชการแทน เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง./ชง.)
087-944-6672
นางสาวปราณี ศรีประเสริฐ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (สน.)
085-456-6554
นางสุริญญา แก้วเบี่ยง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
062-198-0871
นางสาวเพชรชนก จัวฮอม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
091-064-8570
นางนงนภัส ก้อมมณี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
081-947-5474
นางสาวภัสสิตา เชื้อตาหมื่น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
094-102-6007