:
องค์การบริหารส่วนตำบลปากตม ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 0-4287-0026
สมาชิกสภาอบต.ปากตม
นายศักดิ์สนอง ภักดี
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากตม
นางกรรณิการ์ วงศ์คำจันทร์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากตม
นายไกรยุทธ ทิพามา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
นายจรัสเทพ สุจินดา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
นางศุภารัตน์ ยั่งยืน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
นางพัฒนา โกษารักษ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
นายสีไว กันยะหา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7
นางมยุรี ศรีประเสริฐ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8