:
องค์การบริหารส่วนตำบลปากตม ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 0-4287-0026
สมาชิกสภาอบต.ปากตม
นายศักดิ์สนอง ภักดี
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากตม
095-7157712
นางกรรณิการ์ วงศ์คำจันทร์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากตม
087-8570920
นายไกรยุทธ ทิพามา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
080-0064629
นายจรัสเทพ สุจินดา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
064-1931446
นางศุภารัตน์ ยั่งยืน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
064-3208403
นางพัฒนา โกษารักษ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
095-6418690
นายสีไว กันยะหา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7
089-9373426
นางมยุรี ศรีประเสริฐ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8
063-9856323