ภาพกิจกรรม

วันที่ 4-5 กันยายน 2563 อบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

วันที่ 4-5 กันยายน  2563  อบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

องค์การบริหารส่วนตำบลปากตม
อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110

โทรศัพท์ 0-4287-0026

โทรสาร  042870026

เว็บไซต์ : http://paktom.go.th