องค์การบริหารส่วนตำบลปากตม

.พระใหญ่

 

 

 

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ดูทั้งหมด

2018-07-13 ภูพระใหญ่ และวิวแม่น้ำ (ดู : 1080)


2018-07-13 จุดชมวิวสูงตำบลปากตม (ดู : 1046)
2018-07-13 สะพานบ้านกลาง (ดู : 1322)
2018-07-13 ศาลเจ้าพ่อปากน้ำเหือง (ดู : 1125)
2018-07-13 ศูนย์โครงการเทิดพระเกียรติ (ดู : 907)
2018-07-13 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนปากตม (ดู : 952)
2018-07-13 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโพธิ์ศรีหายโศก (ดู : 1158)
2018-07-13 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำพร (ดู : 1003)
2018-07-13 กองร้อยทหารพราน 2104 (ดู : 1249)
2018-07-13 วัดศรีจอมแจ้งบ้านน้ำพร (ดู : 1154)
2018-07-13 วัดโพนสว่าง (ดู : 972)
2018-07-13 วัดโพธิ์ศรีหายโศก (ดู : 1448)
2018-07-13 วัดป่าใต้ (ดู : 870)
2018-07-13 วัดจอมมณี (ดู : 987)
2018-07-13 โรงเรียนบ้านน้ำพร (ดู : 1239)
2018-07-13 โรงเรียนบ้านท่าดีหมี (ดู : 1098)
2018-07-13 โรงเรียนบ้านโคกงิ้ว (ดู : 1198)
2018-07-13 โรงเรียนบ้านนาจาน (ดู : 1066)
2018-07-13 โรงเรียนบ้านกลาง (ดู : 1031)
2018-07-13 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าดีหมี (ดู : 1235)
2018-07-13 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาจาน (ดู : 627)
2017-10-06 อาคารสำนักงานอบต.ปากตม (ดู : 1899)

2022-01-04 แบบ สขร.1 เดือน ธันวาคม 2564 (ดู : 8)


2021-12-28 แบบ สขร.1 เดือน พฤศจิกายน 2564 (ดู : 10)
2021-12-28 แบบ สขร.1 เดือน ตุลาคม 2564 (ดู : 11)
2021-10-19 ประกาศการจัดทำแผนการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 (ดู : 114)
2021-09-30 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในไตรมาสที่ 4 (ดู : 44)
2021-09-27 แบบ ขสร.1 เดือน สิงหาคม 2564 (ดู : 49)
2021-09-27 แบบ ขสร.1 เดือน กันยายน 2564 (ดู : 46)
2021-09-16 การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุ สำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) องค์การบริหารส่วนตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย (ดู : 47)
2021-07-12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในไตรมาสที่ 3 (ดู : 169)
2021-06-04 ข้อมูลสารสำคัญในสัญญา เดือน เมษายน 2564 (ดู : 105)
2021-06-04 ข้อมูลสารสำคัญในสัญญาเดือน พฤษภาคม 2564 (ดู : 108)
2021-05-11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในไตรมาสที่ 1 และ 2 (ดู : 231)
2021-05-11 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี 2563 (ดู : 215)
2021-04-22 ประกาศการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี ๒๕๖๔ (ดู : 246)
2021-04-09 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาส 2 ปี 2564 (ดู : 117)
2021-03-19 ประกาศผู้ชนะราคา โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๕ บ้านคกงิ้ว ตำบลปากตม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ๑ แห่ง (ดู : 132)
2021-03-05 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปากตม เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด หมู่ที่ ๓ บ้านกลาง ตำบลปากตม องค์การบริหารส่วนตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ๑ บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 146)
2021-02-22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๕ บ้านคกงิ้ว - หาดแห่ (หาดนางคอย) ตำบลปากตม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ (ดู : 158)
2021-02-03 ประกาศเรื่องวิธีการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 5 บ้านคกงิ้ว - หาดแห่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ (ดู : 151)
2021-01-27 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด หมู่ที่ ๓ บ้านกลาง ตำบลปากตม องค์การบริหารส่วนตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ๑ บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 304)
2021-01-15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด หมู่ที่ 3 บ้านกลาง และ ประกาศยกเลิก โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน (ดู : 329)
2021-01-15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านท่าดีหมี - แยกบ้านกลาง/บ้านนาจาน ลย.ถ.๖๓-๐๐๓ บ้านท่าดีหมี หมู่ที่ ๔ ตำบลปากตม องค์การบริหารส่วนตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( (ดู : 159)
2021-01-04 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด หมู่ที่ ๓ บ้านกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลปากตม (ดู : 307)
2020-11-27 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 7 โครงการประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 169)
2020-09-17 เอกสารประกวดราคา ฝายน้ำล้น มข.2527 บ้านกลาง หมู่ที่ 8 สันฝายสูง (ดู : 188)
2020-09-17 ประกาศประกวดราคา ฝายน้ำล้น มข.2527 บ้านกลาง หมู่ที่ 8 สันฝายสูง (ดู : 190)
2020-09-14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แยกบ้านกลาง/บ้านท่าตีหมี-บ้านนาจาน หมู่ที่ 1 (ดู : 188)
2020-09-14 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางเสริมผิวแอสฟัทส์ติกคอนกรีต แยกบ้านกลาง/บ้านท่าตีหมี-บ้านนาจาน หมู่ที่ 1 (ดู : 176)
2020-09-14 ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านกลาง หมู่ที่ 8 (ดู : 185)
2020-09-14 ประกาศแผนซ่อมสร้างผิวทางลาดยางเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แยกบ้านกลาง/บ้านท่าตีหมี-บ้านนาจาน หมุ่ที่ 1 (ดู : 191)
2020-09-14 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563 (ดู : 176)
2020-09-03 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 2 โครงการ ปีงบประมาณ 2563 (ดู : 214)
2020-08-28 ประกาศยกเลิกโครงการก่อสร้าง 2 โครงการ (ดู : 191)
2020-07-16 รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน มิ.ย. ปี 2563 (ดู : 216)
2020-07-16 รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน พ.ค. ปี 2563 (ดู : 237)
2020-07-16 รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน เม.ย. ปี 2563 (ดู : 219)
2020-07-15 รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน มี.ค. ปี 2563 (ดู : 222)
2020-07-15 รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน ม.ค. ปี 2563 (ดู : 240)
2020-07-15 รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน ก.พ. ปี 2563 (ดู : 205)
2020-07-15 รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน พ.ย. ปี 2562 (ดู : 201)
2020-07-15 รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน ธ.ค. ปี 2562 (ดู : 215)
2020-07-15 รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน ต.ค. ปี 2562 (ดู : 207)
2020-07-02 รายงานผลการจัดซื้อจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2562 (ดู : 215)
2020-05-19 เชิญยื่นข้อเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง ๒๒ เมตร ยาว ๔๒ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลปากตม หมู่ที่ ๒ ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ๑ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 233)
2020-03-16 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวทางลาดยาง เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แยกบ้านกลาง/บ้านท่าดีหมี-บ้านนาจาน หมู่ที่ 1 (ดู : 269)
2020-03-16 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวทางลาดยาง เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านกลาง-ห้วยสีดา บ้านกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลปากตม (ดู : 265)
2020-02-04 ประกาศเงินอุดหนุน แก้ไขชื่อโครงการ (ดู : 271)
2020-01-21 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 265)
2019-10-22 การใช้แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 239)
2019-06-07 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 (ดู : 773)
2019-05-14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจร รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลย.ถ.63-004 สายบ้านกลาง - สามแยกนาจาน (เงินเหลือจ่าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 285)
2019-02-12 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างแบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านท่าดีหมี (ดู : 855)
2019-01-31 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 (ดู : 836)
2019-01-31 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง หมู่ที่ 8 บ้านกลาง (ดู : 807)
2019-01-04 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 293)
2018-11-23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ (ดู : 792)
2018-11-14 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 61 (ดู : 325)
2018-11-14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 61 (ดู : 305)
2018-11-08 ประกาศแผนเงินอุดหนุนฯประปาและลาดยาง 62 (ดู : 310)
2018-11-02 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ พ.ศ. 2561 (ดู : 307)
2018-11-02 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2561 (ดู : 333)
2018-11-01 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ (ดู : 805)
2018-08-22 โครงการจัดซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์ประกอบประจำเรือ จำนวน 1 ลำ ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย (ดู : 405)
2018-02-23 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวทางลาดยางเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านกลาง-บ้านห้วยสีดา หมู่ที่ 3 (ดู : 1048)
2018-02-12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายน้ำพร-บ้านกลาง บ้านน้ำพร หมู่ที่ 2 (ดู : 1012)
2018-02-08 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ 30 ลบ.ม. หมู่ที่ 2 บ้านน้ำพร (ดู : 909)
2018-02-08 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ 30 ลบ.ม. หมู่ที่ 8 (ดู : 990)
2017-12-04 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (ดู : 961)
2016-09-12 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตำ่ภายในหมู่บ้าน บ้านกลาง หมู่ที่ 3, 8 (ดู : 870)
2016-09-12 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตำ่ภายในหมู่บ้าน บ้านน้ำพร หมู่ที่ 2 (ดู : 849)
2016-06-06 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปากตม (ดู : 882)
2016-03-16 ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (ไม่มีทางเท้า) บ้านนาจาน หมู่ที่ 7 (ดู : 1024)

2021-11-09 ประกาศใช้ข้อบัญญัติตำบล เรื่องกำหนดค่าตอบแทนการได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ พ.ศ.2564 (ดู : 33)


2021-08-10 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาประจำเดือน มิถุนายน 2564 (ดู : 55)
2021-08-10 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาประจำเดือน กรกฎาคม 2564 (ดู : 55)
2021-08-06 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากตม ภดส.1.1 (ดู : 55)
2021-08-06 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากตม ภดส.3 (ดู : 56)
2021-07-21 ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 81)
2021-06-24 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา (ดู : 333)
2021-05-12 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ดู : 224)
2021-05-11 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564 (ดู : 224)
2021-05-11 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2563 (ดู : 211)
2021-05-11 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (ดู : 207)
2021-05-11 นโยบาย กลยุทธการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2564 (ดู : 212)
2021-05-05 รายการผลการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 213)
2021-05-05 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2564 (ดู : 213)
2021-05-05 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 (ดู : 215)
2021-05-05 ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 ประจำปี 2564 (ดู : 222)
2021-05-03 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2564 (ดู : 228)
2021-05-03 ประเมินความเสี่ยงการทุจริต 2564 (ดู : 227)
2021-04-30 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารด้านคุณธรรมและความโปร่งใส (ดู : 114)
2021-04-30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินภารกิจของหน่วยงาน (ดู : 107)
2021-04-30 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ปี 2563 (ดู : 125)
2021-04-30 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2563 (ดู : 134)
2021-04-30 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ปี 2563 (ดู : 114)
2021-04-30 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ปี 2563 (ดู : 114)
2021-04-30 รายงานการประชุมคณะกรรมการสามัญแปรญัตติร่างงบประมาณรายจ่าปี 2564 (ดู : 118)
2021-04-30 เชิญประชุม ชี้แจ้งรายละเอียดต่อคณะกรรมการสามัญแปรบัตติ ครั้งที่ 2 (ดู : 120)
2021-04-30 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2563 (ดู : 113)
2021-04-30 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2563 (ดู : 119)
2021-04-30 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสามัญแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2564 (ดู : 122)
2021-04-30 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ปี 2563 (ดู : 118)
2021-04-30 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2563 (ดู : 116)
2021-04-30 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2563 (ดู : 115)
2021-04-22 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน 2563 (ดู : 114)
2021-04-02 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการประชาชน ปี 2564 (ดู : 129)
2021-04-02 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี 2564 (ดู : 129)
2021-04-02 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต (ดู : 113)
2020-11-30 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2563 (ดู : 173)
2020-11-30 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 168)
2020-11-03 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นคนงานจ้างเหมาบริการ (สกายวอล์ค)​ (ดู : 176)
2020-10-07 เชิญชวนลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 (ดู : 418)
2020-09-03 สาระสำคัญ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 189)
2020-09-03 พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 187)
2020-09-01 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น //เมนูมาตรการการป้องกันทุจริต (ดู : 207)
2020-08-31 รายงานผลด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (ดู : 222)
2020-08-31 แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปี 2562 - 2564 (ดู : 164)
2020-08-31 รายงานประเมินผลตนเอง (SAR) (ดู : 186)
2020-08-31 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ปี 2562 (ดู : 168)
2020-08-31 ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของอบต. ปี2562 (ดู : 179)
2020-08-31 ประกาศหลักเกณฑ์ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ของอบต. ปี 2562 (ดู : 186)
2020-08-31 ประกาศมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2562 (ดู : 186)
2020-08-31 รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปี 2562 รอบ 6 เดือน (ดู : 200)
2020-08-14 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 ปี 2563 (ดู : 180)
2020-07-14 แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี 2563 (ดู : 187)
2020-07-14 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 1 ต.ค. 2562 ถึง 1 มี.ค.2563 (ดู : 185)
2020-07-14 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 (ดู : 201)
2020-05-22 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 233)
2020-05-13 ประชุมคณะกรรมการสามัญแปรญัติฯ ครั้งที่ 1 2562 (ดู : 244)
2020-05-13 ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 2562 (ดู : 232)
2020-05-13 ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 2562 (ดู : 197)
2020-05-13 ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 2562 (ดู : 178)
2020-05-13 ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 2562 (ดู : 184)
2020-05-13 ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 2562 (ดู : 187)
2020-05-13 ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 2562 (ดู : 180)
2020-05-13 ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 2562 (ดู : 197)
2020-05-13 ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 2562 (ดู : 187)
2020-05-13 ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 2561 (ดู : 201)
2020-03-31 รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง 2563 รอบที่ 1 (ดู : 231)
2020-03-31 สถิติการให้บริการประชาชน 2563 รอบที่ 1 (ดู : 209)
2020-03-31 รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ 2563 (ดู : 213)
2020-03-30 แบบรายงานผลการดำเนินการตามกิจกรรม การจัดองค์ความรู้องค์กร (ดู : 205)
2020-03-30 โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมและให้บริการประชาชนดีเด่นประจำปี 2563 (ดู : 446)
2020-03-30 แผนการจัดองค์ความรู้ในองค์กร ประจำปี 2563 (ดู : 446)
2020-03-30 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี (ดู : 447)
2020-03-27 ประกาศ ประกวดการจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล (ดู : 261)
2020-03-27 ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ปากตม เป็นกรณีพิเศษ (ดู : 683)
2020-03-27 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ 2562 (ดู : 221)
2020-03-04 ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิง งบประมาณปี 2563 (ดู : 204)
2020-03-04 ประกาศ อบต.ปากตม เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล (ดู : 229)
2019-09-03 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 204)
2019-06-24 รายงานความพึงพอใจ (ดู : 229)
2019-06-21 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี (ดู : 226)
2019-06-21 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ดู : 222)
2019-06-21 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (ดู : 236)
2019-06-21 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (ดู : 229)
2019-06-20 ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต (ดู : 682)
2019-06-19 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 (ดู : 692)
2019-06-19 ผลการดำเนินงาน 61-62 (1) (ดู : 784)
2019-06-19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 รอบ 6 เดือน (ดู : 779)
2019-06-19 ประกาศการใช้แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (ดู : 726)
2019-06-19 ประกาศเรื่องมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการป้องกันทุจริต (ดู : 696)
2019-06-19 ประกาศเรื่องมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 690)
2019-06-19 ประกาศเรื่องมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเวปไซต์ (ดู : 703)
2019-06-19 ประกาศเรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบน (ดู : 592)
2019-06-19 ประกาศเรื่องมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (ดู : 670)
2019-06-19 ประกาศเรื่องมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (ดู : 624)
2019-05-31 แผ่นพับต้านคอรัปชั่น (ดู : 224)
2019-04-04 การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ 2561 - 2563 (ดู : 412)
2019-01-03 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านกลาง - สามแยกนาจาน/บ้านท่าดีหมี หมู่ 8 บ้านกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 258)
2018-11-08 รายงานผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูข่าวสารส่วนบุคคล ปี 2561 (ดู : 272)
2018-11-08 รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี 2561 (ดู : 261)
2018-11-06 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 254)
2018-11-06 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 254)
2018-08-17 บทบาทและหน้าที่ของ อบต. (ดู : 6356)
2018-08-17 ประกาศเจตจำนง อบต.ปากตม (ดู : 642)
2018-08-17 รายงานสรุปผลการดำเนินการศูนย์เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ดู : 799)
2018-08-17 กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลปากตม (ดู : 730)
2018-08-17 คู่มือการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ดู : 773)
2018-08-17 การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ดู : 575)
2018-08-17 นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปากตม ให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ดู : 556)
2016-05-27 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางไปเมรุ-บ้านท่าดีหมี หมู่ที่ 4 (ดู : 751)
2016-03-24 โครงการสร้างศาลาพักญาติป่าช้า บ้านพรเจริญ หมู่ที่ 6 (ดู : 886)
2015-11-30 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำพร หมู่ที่ 2 (ดู : 781)
2015-11-30 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภูไร่คั่ง บ้านนาจาน หมู่ที่ 1 (ดู : 716)
2015-11-30 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกลาง หมู่ที่ 3 (ดู : 734)

ภาพกิจกรรมวันที่ 18 กันยายน 2563 กิจกรรมซ้อมแผนอัคคีภัย

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้ยากไร้

วันที่ 4-5 กันยายน 2563 อบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

วันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2563 กิจกรรม Big Cleaning Day
รวมลิงค์สำคัญองค์การบริหารส่วนตำบลปากตม
อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110

โทรศัพท์ 0-4287-0026

โทรสาร  042870026

เว็บไซต์ : http://paktom.go.th