คู่มือการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์


 

คู่มือการปฏิบัติงาน

เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

โดยองค์การบริหารส่วนตำบลปากตม

อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

โทร 042-870026

https:/www.paktom.go.th

 

คำนำ

 

                คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากตม ฉบับนี้จัดทำขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลปากตม  ทั้งนี้การจัดการข้อร้องเรียนจนได้ข้อยุติ ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการจำเป็นต้องมีขั้นตอน/กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

 

                                                            สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากตม

 

สารบัญ

 

เรื่อง                                                                              หน้า

 

หลักการและเหตุผล                                                                               1

สถานที่ตั้ง                                                                                  1

หน้าที่ความรับผิดชอบ                                                                            1

วัตถุประสงค์                                                                                        1

คำจำกัดความ                                                                                      2

ขอบเขต                                                                                             2

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                            3

การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ                                              3

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์                                                                4

การบันทึกข้อร้องเรียน                                                                           5

การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ไขข้อร้องเรียนและการแจ้งกลับผู้ร้องเรียน                            5

ติดตามการแก้ไขข้อร้องเรียน                                                                  5

การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน                                                      5

มาตรฐานงาน                                                                                      5

จัดทำโดย                                                                                    6

แบบฟอร์ม                                                                                  6                            

ภาคผนวก

-         ใบรับแจ้งเหตุเรื่องราวร้องทุกข์/ทางโทรศัพท์

-         ขั้นตอนการกรอกข้อมูลร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์

 

1. หลักการและเหตุผล

        พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจำเป็น มีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ และมีการประเมินผลการให้บริการสม่ำเสมอ

        ประกอบกับโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment (ITA) จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 ได้แจ้งว่าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 โดยทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอการบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรมการดำเนินงาน (Integrity Assessment) และดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

องค์การบริหารส่วนตำบลปากตม  จึงได้จัดทำคู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง)  ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากตมเพื่อเป็นกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน

2.สถานที่ตั้ง

        ตั้งอยู่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปากตม   หมู่ที่  1  ตำบลปากตม  อำเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย

3. หน้าที่ความรับผิดชอบ

        เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  การให้บริการของเจ้าหน้าที่  การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลปากตม ให้คำปรึกษารับเรื่องปัญหาความต้องการ และข้อเสนอแนะของประชาชน

4. วัตถุประสงค์

        1. เพื่อให้การดำเนินงานจัดการข้อร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลปากตม  มีขั้นตอน/กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน

        2. เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด ระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ และมีประสิทธิภาพ

๓. เพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

๔. เพื่อเผยแพร่ให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การบริหารส่วนตำบลปากตมทราบกระบวนการ

๕. เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ

 

5. คำจำกัดความ

        ผู้รับบริการ                  ผู้ที่มารับบริการจากส่วนราชการและประชาชนทั่วไป

        ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย                ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม                                        จากการดำเนินการของส่วนราชการ เช่น ประชาชนในชุมชนเขต                                  องค์การบริหารส่วนตำบลปากตม

        การจัดการข้อร้องเรียน           มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่อง ข้อร้องเรียนข้อ                                         เสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/คำชมเชย/การสอบถามหรือร้องขอข้อมูล

        ผู้ร้องเรียน                  ประชาชนทั่วไป/ผู้มีส่วนได้เสียที่มาติดต่อยังศูนย์ดำรงธรรมองค์การ                                      บริหารส่วนตำบลปากตม  ผ่านช่องทางต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์

ครอบคลุมการร้องเรียน/การให้ข้อเสนอแนะ/การให้ข้อคิดเห็น/การ

ชมเชย/การร้องขอข้อมูล

ช่องทางการรับข้อร้องเรียน      ช่องทางต่าง ๆ ที่ใช้ในการรับเรื่องร้องเรียน เช่น ติดต่อด้วยตนเอง                                  ทางโทรศัพท์/เว็บไซต์

เจ้าหน้าที่                    เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน

        ข้อร้องเรียน                 แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ เช่น

                              - ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ คำชมเชย สอบถาม หรือร้องขอข้อมูล

                              - การร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพและการให้บริหารของ   หน่วยงาน

                              - การร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น

 

6. ขอบเขต

๑. กรณีเรื่องร้องเรียนทั่วไป

๑.๑ สอบถามข้อมูลเบื้องต้นจากผู้ขอรับบริการถึงความประสงค์ของการขอรับบริการ

๑.๒ ดำเนินการบันทึกข้อมูลของผู้ขอรับบริการเพื่อเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลของผู้ขอรับบริการจากศูนย์บริการ

๑.๓ แยกประเภทงานบริการตามความประสงค์ของผู้ขอรับบริการเช่นปรึกษากฎหมาย,                ขออนุมัติ/อนุญาต, ขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง

๑.๔ ดำเนินการให้คำปรึกษาตามประเภทงานบริการเพื่อตอบสนองความประสงค์ของผู้ขอรับบริการ

๑.๕ เจ้าหน้าที่ดำเนินการเพื่อตอบสนองความประสงค์ของผู้ขอรับบริการ

กรณีข้อร้องเรียนทั่วไปเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/ที่ปรึกษากฎหมายจะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับบริการในเรื่องที่ผู้ขอรับบริการต้องการทราบเมื่อให้คำปรึกษาเรียบร้อยแล้วเรื่องที่ขอรับบริการถือว่ายุติ

- กรณีขออนุมัติ/อนุญาตเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับบริการในเรื่องที่ผู้ขอรับบริการต้องการทราบและดำเนินการรับเรื่องดังกล่าวไว้   หัวหน้าสำนักงานปลัด หรือหน่วยงานผู้รับผิดชอบ                เป็นผู้พิจารณาส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปภายใน ๑ - 3 วัน

- กรณีขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแสเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากตมจะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับบริการในเรื่องที่ผู้ขอรับบริการต้องการทราบและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะดำเนินการรับเรื่องดังกล่าวไว้ และหัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้พิจารณาส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปภายใน ๑ - 3 วัน

 

- กรณีขออนุมัติ/อนุญาต, ขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแสให้ผู้ขอรับการบริการรอการติดต่อกลับหรือสามารถติดตามเรื่องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  หากไม่ได้รับการติดต่อกลับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน ๑๕ วัน  ให้ติดต่อกลับที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลปากตม  โทรศัพท์   042 870026

๒. กรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

๒.๑ สอบถามข้อมูลเบื้องต้นจากผู้ขอรับบริการถึงความประสงค์ของการขอรับบริการ

๒.๒ ดำเนินการบันทึกข้อมูลของผู้ขอรับบริการเพื่อเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลของผู้ขอรับบริการจากเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ

๒.๓ แยกประเภทงานร้องเรียน เรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้างให้กับผู้อำนวยการกองคลัง             เพื่อเสนอเรื่องให้กับผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นพิจารณาความเห็น

- กรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/ที่ปรึกษากฎหมายจะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับบริการในเรื่องที่ผู้ขอรับบริการต้องการทราบ เมื่อให้คำปรึกษาเรียบร้อยแล้วเรื่องที่ขอรับบริการถือว่ายุติ

- กรณีขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลปากตม  จะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับบริการในเรื่องที่ผู้ขอรับบริการต้องการทราบและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะดำเนินการรับเรื่องดังกล่าวไว้ และหัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้พิจารณาส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปภายใน ๑-๒ วัน

- กรณีขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแสเรื่องจัดซื้อจัดจ้างให้ผู้ขอรับการบริการรอการติดต่อกลับหรือสามารถติดตามเรื่องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  หากไม่ได้รับการติดต่อกลับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน ๑๕ วัน ให้ติดต่อกลับที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลปากตม โทรศัพท์

042 870026

 

7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน

       9.1  จัดตั้งศูนย์/จุดรับข้อร้องเรียนของหน่วยงาน

        9.2  จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ

        9.3  แจ้งผู้รับผิดชอบตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปากตม  เพื่อสะดวกในการประสานงาน

 

8. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ

        ดำเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนที่เข้ามายังหน่วยงานจากช่องทาง ๆ โดยมีข้อปฏิบัติตามที่กำหนด ดังนี้

               ช่องทาง

ความถี่ในการตรวจสอบช่องทาง

ระยะเวลาดำเนินการรับข้อร้องเรียน เพื่อประสานหาทางแก้ไข

หมายเหตุ

ร้องเรียนด้วยตนเอง

ทุกครั้งที่มีผู้ร้องเรียน

ภายใน 1 วันทำการ

 

ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์

ทุกวัน

ภายใน 1 วันทำการ

 

ร้องเรียนทางโทรศัพท์

042-870026

ทุกวัน

ภายใน 1 วันทำการ

 

ร้องเรียนผ่านตู้ร้องเรียน

ทุกวัน

ภายใน 1 วันทำการ

 

ร้องเรียนทางไปรษณีย์

ทุกวัน

ภายใน 1 วันทำการ

 

 

 

9. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

 

กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

 

 

1.ร้องเรียนด้วยตนเอง

2.ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์

 อบต.ปากตม

3. ร้องเรียนทางโทรศัพท์

042-870026

รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

      (ภายใน  1  วัน)

ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการตรวจข้อเท็จจริง

(ภายใน  3  วัน)

4. ร้องเรียนผ่านตู้ร้องเรียน

5. ร้องเรียนทางไปรษณีย์

จดหมาย/หนังสือ

               ยุติ                       ไม่ยุติ

ยุติเรื่องแจ้งผู้ร้องเรียน/

ร้องทุกข์ทราบ

(ภายใน  7 วัน)

ไม่ยุติแจ้งเรื่องผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ

(ภายใน  7  วัน)

 

สิ้นสุดการดำเนินการรายงานผลให้ผู้บริหาร/จังหวัดทราบ

(ภายใน 3  วัน)

 

 

 

 

10. การบันทึกข้อร้องเรียน

        3.1 กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน โดยมีรายละเอียด คือ ชื่อ – สกุล ผู้ร้องเรียน ที่อยู่ หมายเลขติดต่อกลับ เรื่องร้องเรียน และสถานที่เกิดเหตุ

        3.2 ทุกช่องทางที่มีการร้องเรียน เจ้าหน้าที่ ต้องบันทึกข้อร้องเรียนลงบนสมุดบันทึกข้อร้องเรียน

 

11. การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ไขข้อร้องเรียนและการแจ้งกลับผู้ร้องเรียน

        1. กรณีเป็นการขอข้อมูลข่าวสาร ประสานหน่วยงานผู้ครอบครองเอกสารเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ร้องขอได้ทันที

        2. ข้อร้องเรียน ที่เป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน เช่น ไฟฟ้าสาธารณะดับ การจัดการขยะมูลฝอย ตัดต้นไม้ กลิ่นเหม็นรบกวน เป็นต้น จัดทำบันทึกข้อความเสนอไปยังผู้บริหารเพื่อสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเบื้องต้นอาจโทรศัพท์แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3. ข้อร้องเรียน ที่ไม่อยู่ในอำนาจความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลปากตม  ให้ดำเนินการประสาน แจ้งหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้องชันเจนในการแก้ไขปัญหาต่อไป

        4. ข้อร้องเรียนที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน เช่น กรณีผู้ร้องเรียนทำหนังสือร้องเรียนความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เจ้าหน้าที่จัดทำบันทึกข้อความเพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อดำเนินการตรวจสอบและแจ้งผู้ร้องเรียนต่อไป

 

12. ติดตามการแก้ไขข้อร้องเรียน

        1.  เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ประสาน/ส่งเรื่องหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ภายใน  1  วันทำการ

        2.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายงานผลให้ทราบภายใน 5 วันทำการ

        3.  เจ้าที่ศูนย์ฯ แจ้งผู้ร้องเรียนทราบภายใน  7  วันทำการ

        4.  รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารทราบภายใน  3  วันทำการ  นับแต่สิ้นสุดการดำเนินการ

 

13. การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงานให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทราบ

        1. รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียน รายงานให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทราบภายใน  3  วันทำการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

        2. รวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียน หลังจากสิ้นปีงบประมาณ เพื่อนำมาวิเคราะห์การจัดการข้อร้องเรียนในภาพของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาองค์กรต่อไป

 

14. มาตรฐานงาน

       การดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนด

        -  กรณีได้รับเรื่องร้องเรียน จากช่องทางการร้องเรียน เช่น ร้องเรียนด้วยตนเอง/จดหมาย/เว็บไซต์/โทรศัพท์ / ให้ศูนย์ฯ ดำเนินการตรวจสอบและพิจารณาส่งเรื่องต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันทำการ

 

15. จัดทำโดย

        องค์การบริหารส่วนตำบลปากตม  หมู่ที่   1   ตำบลปากตม  อำเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย   42110

·       เบอร์โทรศัพท์ 042-870026

·       เบอร์โทรสาร 042-870026

·       เว็บไซต์ WWW.paktom.go.th

 

16. แบบฟอร์ม

     - แบบฟอร์มใบรับแจ้งเหตุเรื่องราวร้องทุกข์

 

ภาคผนวก

 

                               ตัวอย่างแบบคำร้องเรียน/ร้องทุกข์(ด้วยตนเอง)                 (แบบคำร้อง ๑)

 

                                                                ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์

                                                                ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปากตม

                                                                อำเภอเชียงคาน   จังหวัดเลย  ๔๒๑10

                                                  วันที่.........เดือน.....................พ.ศ................

เรื่อง   ร้องเรียน/ร้องทุกข์

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากตม

                ข้าพเจ้า..........................................................อายุ................ปี อยู่บ้านเลขที่.................หมู่ที่.......ตำบล................................อำเภอ...................................จังหวัด...........................โทรศัพท์....................................อาชีพ....................................................................ตำแหน่ง...................................................................................ถือบัตร.................................................. เลขที่........................................................................................ออกโดย.................................................วันออกบัตร...............................บัตรหมดอายุ............................มีความประสงค์ขอร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลปากตม พิจารณาดำเนินการช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาในเรื่อง........................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                ทั้งนี้  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าคำร้องเรียน/ร้องทุกข์ตามข้างต้นเป็นจริงและยินดีรับผิดชอบทั้งทางแพ่งและทางอาญาหากจะพึงมี

                โดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน/ร้องทุกข์(ถ้ามี)ได้แก่

                ๑)...........................................................................................จำนวน................ชุด

                ๒)...........................................................................................จำนวน................ชุด

                ๓)...........................................................................................จำนวน................ชุด

                จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

                                        ขอแสดงความรับถือ

 

                                      (............................................)

                                               

 

 

 

 

 

                              ตัวอย่างแบบคำร้องเรียน/ร้องทุกข์(ทางโทรศัพท์)                 (แบบคำร้อง ๒)

 

                                                               ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์

              &n

17/08/2018

772

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลปากตม
อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110

โทรศัพท์ 0-4287-0026

โทรสาร  042870026

เว็บไซต์ : http://paktom.go.th