การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์


 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากตม

เรื่อง   การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

______________________________

              เพื่อให้การบริหารระบบราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ควบคู่กับการพัฒนา บำบัดทุกข์ บำรุงสุข  ตลอดจนดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน   ได้อย่างมีประสิทธิภาพ     ด้วยความรวดเร็วประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  อีกทั้งเพื่อเป็นศูนย์รับแจ้งเบาะแสการทุจริต  หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากตม ซึ่งในกรณีการร้องเรียนที่เกี่ยวกับบุคคล  จะมีการเก็บรักษาเรื่องราว  ไว้เป็นความลับและปกปิดชื่อผู้ร้องเรียน  เพื่อมิให้ผู้ร้องเรียนได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนจากการร้องเรียน

                องค์การบริหารส่วนตำบลปากตม  จึงประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  โดยกำหนดสถานที่ตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ณ ห้องปฏิบัติงานสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลปากตม หมู่ที่ 1   ตำบลปากตม  อำเภอเชียงคาน   จังหวัดเลย  โดยมีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน  ดังนี้

                1. ร้องเรียนด้วยตนเองได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ณ ห้องสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากตม  อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

                2. แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  ทางโทรศัพท์ ที่หมายเลข  042 870026

                3. แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านทางเว็ปไซต์  www.paktom.go.th

4. ส่งทางตู้แสดงความคิดเห็นซึ่งติดตั้งไว้หน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปากตม

5. ร้องเรียนผ่านไปรษณีย์ด้วยจดหมายหรือหนังสือ

                ทั้งนี้ข้อมูลของผู้ร้องทุกข์ /ร้องเรียนและผู้แสดงความคิดเห็น ตลอดจนการแจ้งเบาะแสการทุจริตทุกอย่างจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ซึ่งจะได้รับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเท่านั้น

                จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

  ประกาศ  ณ  วันที่ 30  เดือน ธันวาคม  พ.ศ.2559

 

                           นายวิสิทธิ์   จันทะสี

        นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากตม

 

 

 

17/08/2018

574

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลปากตม
อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110

โทรศัพท์ 0-4287-0026

โทรสาร  042870026

เว็บไซต์ : http://paktom.go.th