นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปากตม ให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560


            ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากตม

เรื่อง  นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปากตม ให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

--------------------------

 

                ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากตม ลงวันที่ 14  กุมภาพันธ์ 2560 ได้ประกาศกำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อเป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และค่านิยมสำหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือ และปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆ โดยมุ่งมั่นที่จะนำหน่วยงานให้ดำเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต ไปแล้ว นั้น

                เพื่อส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตำบลปากตมเป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน จึงกำหนดนโยบายหลัก มาตรการ แผนงานหรือโครงการ/กิจกรรม  เพื่อยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ รวมทั้งเป็นค่านิยมร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลปากตม ให้บุคลากรทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึง

                1.ด้านความโปร่งใส สาธารณชนและประชาชนผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลขององค์การบริหารส่วนตำบลปากตม ได้อย่างสะดวกในช่องทางที่กำหนด มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา สามารถตรวจสอบได้ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของ อบต. และมีการจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นระบบ

                แนวปฏิบัติ

                1)ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณชน

                2)ดำเนินการตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อป้องกันมิให้ราชการเสียประโยชน์

                3)ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของ อบต.อย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

                4)เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของ อบต.

                5)เปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แสดงความคิดเห็น และติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของ อบต.

                6)มีระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน และประชาสัมพันธ์แนวทางการรับเรื่องร้องเรียนให้ประชาชนรับทราบอย่างชัดเจน รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงาน

               

                1.1 นโยบายดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย

                        1.1.1 นโยบายหลัก

                                มุ่งเน้น และให้ความสำคัญเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด ด้วยความโปร่งใส มิให้เกิดโอกาสในการเกิดการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้

                        1.1.2 มาตรการ/แนวทาง

                                1)กำกับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และเว็บไซต์อื่นๆ รวมถึงช่องทางอื่นๆ ที่หลากหลาย

                                2)กำกับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเป็นประจำทุกเดือน และเผยแพร่ต่อที่สาธารณะทั้งทางเว็บไซต์และช่องทางอื่นที่หลากหลาย

                                3)กำหนดมาตรการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองาน โดยกำหนดเป็นขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

                                4)กำกับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงการรายงานผลการวิเคราะห์ เพื่อนำมาปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

                        1.1.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ระยะเวลา

ดำเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

1.พัฒนาเว็บไซต์การเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

1.มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์ของ อบต.อย่างเป็นระบบ

2.ความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

-

ตุลาคม 2559

งานพัสดุ กองคลัง

2.จัดทำรายงาน “การวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาและแนวทางการพัฒนา”

1.มีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งปม.59 รวมถึงมีการวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ไขสำหรับปี งปม.60

-

สิงหาคม 2559

งานพัสดุ กองคลัง ร่วมกับ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักปลัด

 

2.มีการนำผลการวิเคราะห์จาก งปม.59 มาปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างปี งปม.60

-

สิงหาคม 2559

งานพัสดุ กองคลัง

 

3.มีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี  งปม.60 รวมถึงมีการวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ไข สำหรับปี

งปม.61

-

กรกฎาคม 2560

งานพัสดุ กองคลัง

3.จัดทำแผนพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

มีแผนพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

-

กันยายน 2559

งานพัสดุ กองคลัง

 

                1.2 นโยบายการให้เปิดเผย และเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงาน ประกอบด้วย

                        1.2.1 นโยบายหลัก

                                ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทภารกิจ และข้อมูลการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานได้หลากหลายช่องทาง โดยยึดหลักความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ตรงไปตรงมาและตรวจสอบได้ ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย

 

                        1.2.2 มาตรการ/แนวทาง

                                1)กำหนดให้หน่วยงานประชาสัมพันธ์ จัดทำสื่อเอกสารเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในช่องทางที่หลากหลาย

                                2)พัฒนาบุคลากรของหน่วยงานประชาสัมพันธ์ ให้มีความรอบรู้ข้อมูลต่างๆ ในภาพรวมของ อบต. เพื่อให้บริการข้อมูลตลอดเวลาทำการ

                                3)พัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อทำการเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

                                4)กำหนดให้ทุกหน่วยงานย่อยใน อบต.จัดทำผลการดำเนินงาน พันธกิจ เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานของ อบต.อย่างต่อเนื่อง

                        1.2.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ระยะเวลา

ดำเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

4.จัดทำแผนการพัฒนางานประชาสัมพันธ์เชิงรุก

แผนการพัฒนางานประชาสัมพันธ์เชิงรุก จำนวน 1 แผน

 

ปีงบประมาณ

พ.ศ.2560

งานธุรการ/ประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด

5.พัฒนาเว็บไซต์ของ อบต.

เว็บไซต์ของ อบต.ฯ

 

ปีงบประมาณ

พ.ศ.2560

งานธุรการ/ประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด

6.พัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา

 

ปีงบประมาณ

พ.ศ.2560

งานเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด อบต.

7.พัฒนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์กับองค์กรสื่อภายนอก อบต.

จำนวนเครือข่ายการประชาสัมพันธ์กับองค์กรสื่อภายนอก อบต.

 

ปีงบประมาณ

พ.ศ.2560

งานธุรการ/ประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด อบต.

 

                1.3 นโยบายส่งเสริมบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประกอบด้วย

                        1.3.1 นโยบายหลัก

                                ให้ความสำคัญและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตั้งแต่ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผน/จัดทำแผนงาน ร่วมดำเนินการ รวมถึงร่วมตรวจสอบการดำเนินงานของ อบต.

 

         

                        1.3.2 มาตรการ/แนวทาง

                                1)  จัดให้มีคณะกรรมการพัฒนา อบต.ตามพันธกิจโดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

                                2)  ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานภายใน อบต.ดำเนินโครงการภายใต้การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

                        1.3.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม

 

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ระยะเวลา

ดำเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

8.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินงานของ อบต.

จำนวนหน่วยงานที่ได้ดำเนินโครงการโดยการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 

ตุลาคม 2559

สำนักปลัด อบต./กองคลัง/กองช่าง

 

9.พัฒนาแผนงาน/โครงการโดยการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

จำนวนโครงการที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 

ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2560

สำนักปลัด อบต./กองคลัง/กองช่าง

 

 

                1.4 นโยบายการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน/การให้บริการของหน่วยงาน ประกอบด้วย

                        1.4.1 นโยบายหลัก

                                ส่งเสริม และพัฒนาระบบการจัดการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพทั้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ รวมถึงเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปากตม เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาร่วมติดตามตรวจสอบ โดยสามารถเข้าถึงระบบการร้องเรียนได้อย่างรวดเร็ว   

                        1.4.2 มาตรการ/แนวทาง

                                1)จัดให้มีหน่วยงานกลางรับเรื่องร้องเรียน

                                2)จัดให้มีคู่มือที่แสดงช่องทาง ขั้นตอนการร้องเรียน และกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน

                                3)กำกับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกระบวนการเรื่องร้องเรียนอย่างเคร่งครัด และรายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบตามกำหนดเวลาที่เหมาะสม

                                4)กำกับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรค เสนอต่อผู้บริหารเพื่อหาแนวทางแก้ไข

 

 

 

                        1.4.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม

 

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ระยะเวลา

ดำเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

10.จัดตั้งหน่วยงานกลางรับเรื่องร้องเรียน

1.มีหน่วยงานกลางรับเรื่องร้องเรียน

2.มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน

-

ปีงบประมาณ

พ.ศ.2560

สำนักปลัด อบต.

11.พัฒนาคู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนและเผยแพร่คู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติในการดำเนินการผ่านเว็บไซต์

1.มีคู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน

2.มีการเผยแพร่คู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติในการดำเนินการเว็บไซต์

3.มีรายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน

4.มีการแจ้งผลการจัดการเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ

 

-

ปีงบประมาณ

พ.ศ.2560

สำนักปลัด อบต.

 

                2.ด้านความพร้อมรับผิดผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน พร้อมรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมาย

                แนวปฏิบัติ

                1)ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับพร้อมรับผิดชอบต่อผลงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปากตม ที่ส่งผลกระทบและเกิดความเสียหายต่อสังคมโดยรวม

                2)บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ เต็มความสามารถโดยมุ่งผลสำเร็จของงาน และพร้อมรับฟังการวิพากษ์หรือติชมจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และนำมาปรับปรุงพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น

                3)องค์การบริหารส่วนตำบลปากตมพร้อมรับผิดชอบผลการปฏิบัติงานที่ผิดพลาด และมีมาตรการดำเนินการต่อบุคลากรที่ขาดความรับผิดชอบ ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ

                2.1 ความพร้อมรับผิดในการปฏิบัติงาน/การบริหารงาน ทุกขั้นตอนต้องมีความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ อย่างครบถ้วน เคร่งครัด ประกอบด้วย

                        2.1.1 นโยบายหลัก

                                ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน/การบริหารงาน ด้วยความมุ่งมั่น อย่างเต็มประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักความถูกต้อง เป็นธรรม เท่าเทียม โดยสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้บริหารทุกระดับยึดหลักการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลโดยเคร่งครัดและต่อเนื่อง และกำกับให้บุคลากรทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบจรรยาบรรณของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลปากตม

 

                        2.1.2 มาตรการ/แนวทาง

                                1)สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่จัดให้ทำคู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจ และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบในช่องทางที่หลากหลาย

                                2)จัดให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติตามภารกิจหลัก และระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการเพื่อให้ผู้รับบริการหรือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน

                                3)สร้างขวัญและแรงจูงใจโดยการประกาศยกย่องให้แก่บุคลากรที่มีจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี

                                4)กำหนดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหารระดับหน่วยงานภายใน อบต.

                                5)ดำเนินการตามระเบียบวินัยบุคลากรของ อบต.อย่างเคร่งครัด

 

                        2.1.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ระยะเวลา

ดำเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

12.การจัดการความรู้ด้านนวัตกรรมคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ/วิชาชีพเฉพาะ

1.มีกิจกรรมการจัดการความรู้ด้านนวัตกรรมคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ/วิชาชีพเฉพาะ

-

ปีงบประมาณ

พ.ศ.2560

สำนักปลัด อบต./กองคลัง/กองช่าง

 

2.มีผลงานอันเกิดจากการประกวดนวัตกรรมคู่มือฯ

-

ปีงบประมาณ

พ.ศ.2560

สำนักปลัด อบต./กองคลัง/กองช่าง

13.ประกาศเกียรติคุณยกย่องผู้มีจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น

1.จำนวนบุคลากรที่ได้รับรางวัลยกย่องผู้มีจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น

-

ปีงบประมาณ

พ.ศ.2560

งานการเจ้าหน้าที่

สำนักปลัด

 

14.ติดตามตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหารระดับหน่วยงานภายใน อบต.

1.มีรายงานผลการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหาร

-

ปีงบประมาณ

พ.ศ.2560

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหาร

 

                2.2 นโยบายการแสดงเจตจำนงของผู้บริหารในการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และมีธรรมาภิบาล ประกอบด้วย

                        2.2.1 นโยบายหลัก

                                ส่งเสริมให้ผู้บริหารทุกระดับมีความมุ่งมั่นตั้งใจ ที่จะนำหน่วยงานให้ดำเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต บริหารราชการโดยยึดหลักซื่อสัตย์ สุจริต และพร้อมรับผิดชอบหากเกิดความไม่เป็นธรรมหรือการทุจริตขึ้นใน อบต.

 

                        2.2.2 มาตรการ/แนวทาง

                                1)จัดให้มีการแสดงเจตจำนงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและต่อสาธารณชน

                                2)กำหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในแต่ละด้าน คือ ด้านความโปร่งใส ด้านความพร้อมรับผิด ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน และด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน

                        2.2.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ระยะเวลา

ดำเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

15.โครงการแสดงเจตจำนงสุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลปากตม

1.มีโครงการแสดงเจตจำนงสุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลปากตม

2.จำนวนบุคลากรของ อบต.ที่เข้าร่วมกิจกรรม

3.จำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้าร่วมกิจกรรม

 

-

ธันวาคม 2559

สำนักปลัด อบต./กองคลัง/กองช่าง

 

 

                3.ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลปากตม และรักษาวินัยข้าราชการโดยเคร่งครัด

                แนวปฏิบัติ

                1)ผู้บังคับบัญชาและบุคลากรทุกคนรักษาจรรยาบรรณข้าราชการ อบต.และวินัยของตนเอง เสริมสร้างพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชารักษาจรรยาบรรณข้าราชการและมีวินัย รวมทั้งป้องกันไม่ให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย

                2)องค์การบริหารส่วนตำบลปากตมดำเนินการทางวินัยแก่ผู้กระทำผิดวินัยอย่างเคร่งครัด

                        3.1 นโยบายในการป้องกันไม่ให้บุคลากรมีการรับหรือเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์ใดๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย

                        3.1.1 นโยบายหลัก

                                ให้ความสำคัญในการป้องกันไม่ให้บุคลากรรับหรือเรียกรับเงิน สิ่งของหรือผลประโยชน์ใดๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามหลักนิติธรรม โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เข้มงวดกับการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ รวมทั้งใช้มาตรการเด็ดขาดเพื่อป้องกันไม่ให้บุคลากรเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

                        3.1.2 มาตรการ/แนวทาง

                                1)กำหนดให้มีคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน และเผยแพร่ให้ถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

                                2)ให้ความรู้เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย เมื่อบุคลา

17/08/2018

556

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลปากตม
อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110

โทรศัพท์ 0-4287-0026

โทรสาร  042870026

เว็บไซต์ : http://paktom.go.th