กองช่าง


 

     กองช่าง ควบคุมดูแลและรับผิดชอบปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรม งานผังเมือง และการควบคุมอาคารให้เป็นไปตามกฎหมาย และงานสาธารณูปโภค งานสวนสาธารณะ งานศูนย์เครื่องจักรกล งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ รวมทั้งดูแลรับผิดชอบงานตกแต่งสถานที่ในงานราชพิธี งานรัฐพิธี และงานประเพณีท้องถิ่น ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรม งานสาธารณูปโภค งานสวนสาธารณะ และงานไฟฟ้าสาธารณะ ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงานวินิจฉัยสั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ ปรับปรุง แก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งกองช่างได้แบ่งงานออกเป็น 3 งานดังนี้

1. ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
– งานวิศวกรรม
– งานสถาปัตยกรรม
– งานผังเมือง

ฝ่ายการโยธา
– งานสาธารณูปโภค
– งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ
– งานสวนสาธารณะ
– งานศูนย์เครื่องจักรกล

งานธุรการ

1. ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรม งานผังเมืองและการควบคุมอาคารให้เป็นไปตามกฎหมาย
1.1 งานวิศวกรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1) ออกแบบคำนวณด้านวิศวกรรม
2) งานวางโครงการและการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม
3) งานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม
4) งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตสร้างอาคารทางด้านวิศวกรรม
5) งานออกแบบรายการรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม
6) งานสำรวจหาข้อมูลรายละเอียดเพื่อคำนวณ ออกแบบกำหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม
7) งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัยทางด้านวิศวกรรม
8) งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม
9) งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม
10) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

1.2 งานสถาปัตยกรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1) งานออกแบบ เขียนแบบทางด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์
2) งานวางโครงการ จัดทำผัง และควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์
3) งานให้คำปรึกษาแนะนำด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์
4) งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างด้านสถาปัตยกรรมตามกฎหมาย
5) งานควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม
6) งานออกรายการทางสถาปัตยกรรม
7) งานสำรวจข้อมูลเพื่อออกแบบสถาปัตยกรรม
8) งานวิเคราะห์ วิจัย ทางด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์
9) งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์
10) งานให้บริการด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ และงานด้านศิลปกรรมต่างๆ
11) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

1.3 งานผังเมือง มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1) งานจัดทำผังเมืองรวม
2) งานจัดทำผังเมืองเฉพาะ
3) งานพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด
4) งานควบคุมแนวเขตถนน ทางสาธารณะและที่ดินสาธารณประโยชน์
5) งานสำรวจรวบรวมข้อมูลทางด้านผังเมือง
6) งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางบก ทางน้ำ
7) งานตรวจสอบโครงการพัฒนาผังเมือง
8) งานให้คำปรึกษาด้านผังเมือง
9) งานให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
10) งานควบคุมให้ปฏิบัติตามผังเมืองรวม
11) งานวิเคราะห์วิจัยงานผังเมือง
12) งานวิเคราะห์วิจัยด้านสิ่งแวดล้อม
13) งานเวนคืนและจัดกรรมสิทธ์ที่ดิน
14) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ฝ่ายการโยธา มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานสาธารณูปโภค งานสวนสาธารณะ งานศูนย์เครื่องจักรกล และงานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
2.1 งานสาธารณูปโภค มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1) งานด้านการก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า เขื่อน และสิ่งติดตั้งอื่น ฯลฯ
2) งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง
3) งานซ่อมบำรุงรักษาอาคาร ถนน สะพาน เขื่อน ทางเท้า
4) งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่
5) งานปรับปรุงแก้ไขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
6) งานให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
7) งานควบคุมพัสดุ งานด้านโยธา
8) งานประมาณราคา งานซ่อมบำรุงรักษา
9) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2.2 งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1) งานออกแบบ จัดสถานที่ ติดตั้งไฟฟ้า ทั้งงานรัฐพิธี ประเพณีและงานอื่นๆ
2) งานประมาณการ
3) งานจัดสถานที่เนื่องในงานรัฐพิธี ประเพณี และงานอื่นๆ
4) งานเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์เกี่ยวกับการจัดสถานที่
5) งานสำรวจออกแบบและคำนวณอุปกรณ์ไฟฟ้า
6) งานควบคุมการก่อสร้างในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
7) งานซ่อมบำรุงการไฟฟ้าในเขตเทศบาล
8) งานให้คำปรึกษาแนะนำตรวจสอบในด้านการไฟฟ้า
9) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2.3 งานสวนสาธารณะ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1) งานจัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เช่น สวนสาธารณะ สวนสัตว์ สวนหย่อม ฯลฯ
2) งานควบคุมดูแล บำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
3) งานดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ พันธุ์ไม้ต่างๆ
4) งานจัดทำ ดูแลรักษาเรือนเพาะชำและขยายพันธุ์ไม้ต่างๆ
5) งานประดับ ตกแต่งสถานที่อาคารเกี่ยวกับการใช้พันธุ์ไม้ต่างๆ
6) งานให้คำแนะนำเผยแพร่ทางด้านภูมิสถาปัตย์
7) งานประมาณราคาด้านภูมิสถาปัตย์
8) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2.4 งานศูนย์เครื่องจักรกล มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1) งานควบคุมการใช้ยานพาหนะและเครื่องจักรกล
2) งานตรวจสอบ ซ่อม บำรุงรักษายานพาหนะและเครื่องจักรกล
3) งานพัสดุ ด้านอะไหล่และอุปกรณ์ยานพาหนะเครื่องจักรกล
4) งานควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
5) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3. งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของกองหรือฝ่ายและงานดังต่อไปนี้
3.1 งานธุรการ มีหน้าที่ดังนี้
1) งานรับและส่งหนังสือ หรือเอกสาร
2) งานพิมพ์หนังสือ หรือเอกสาร พร้อมทั้งขออนุมัติทำลายตามระเบียบงานสารบรรณ
3) งานขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณในส่วนที่ตั้งจ่ายไว้ที่กองช่าง
4) งานรวบรวมข้อมูลแผนงานโครงการ จัดทำร่างงบประมาณประจำปีของกองช่าง
5) งานรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของธุรการ
6) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

26/10/2016

766

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลปากตม
อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110

โทรศัพท์ 0-4287-0026

โทรสาร  042870026

เว็บไซต์ : http://paktom.go.th