สำนักปลัด


   

     สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับเอกสาร สารการจัดทำแผนพัฒนาสามปี การจัดทำร่างข้อบัญญัติ การจัดทำทะเบียนสมาชิกสภา อบต. และคณะผู้บริหาร การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  การให้คำปรึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบการปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง การบริหารงานบุคคลของ อบต. ทั้งหมด การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ และการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม เกี่ยวกับการสังคมเคราะห์ การส่งเสริมการเกษตร การอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้ การให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและ ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายใน ออกเป็น 5 งาน คือ

งานบริหารทั่วไป   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 – งานสารบรรณ
– งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร
– งานบริหารงานบุคคล
– งานเลือกตั้ง
– งานตรวจสอบภายใน
– งานระเบียบข้อบังคับการประชุม
– งานการประชุม
– งานอำนวยการและประสานราชการ
– งานติดตามผลการปฏิบัติ
– งานตามมติสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
– งานเลือกตั้ง
– งานข้อมูลการเลือกตั้ง
– งานชุมชนสัมพันธ์
– งานรักษาความสงบเรียบร้อย
– งานสนับสนุนและบริการ
– งานอำนวยการ
– งานป้องกัน
– งานช่วยเหลือฟื้นฟู
– งานกู้ภัย

งานนโยบายและแผน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

– งานนโยบายและแผนพัฒนา
– งานวิชาการ
– งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์
– งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์
– งานงบประมาณ

งานกฎหมายและคดี  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

– งานกฎหมายและนิติกรรม
– งานการดำเนินทางคดีและศาลปกครอง
– งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์
– งานระเบียบการคลัง
– งานข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
– งานสวัสดิการสังคม
– งานพัฒนาชุมชน
– งานจัดระเบียบชุมชน
– งานสังคมสงเคราะห์
– งานพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี

 งานการเกษตร 
– งานส่งเสริมการเกษตร
– งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้

26/10/2016

870

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลปากตม
อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110

โทรศัพท์ 0-4287-0026

โทรสาร  042870026

เว็บไซต์ : http://paktom.go.th