ข้อมูลหมู่บ้าน


ข้อมูลหมู่บ้าน

จำนวนหมู่บ้าน / จำนวนประชากร – องค์การบริหารส่วนตำบลปากตม แบ่งการปกครองเป็น  ๘ หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่ บ้าน รายชื่อ ภาพผู้นำชุมชน จำนวนประชากร จำนวน
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน) หลังคาเรือน
นาจาน นายบุญมี จันทสาน
(กำนันตำบลปากตม)
๕๒๖ ๕๐๙ ๑,๐๓๕ ๒๑๘
น้ำพร นายแสนพร คำปัญญา ๔๒๐ ๔๑๔ ๘๓๔ ๑๙๔
กลาง นางรำไพ แก้วสา ๒๕๙ ๒๔๔ ๕๐๓ ๑๒๖
ท่าดีหมี นายเจษฎาภรณ์ สอนเสียง ๔๔๒ ๔๖๘ ๙๑๐ ๒๓๒
คกงิ้ว , หาดแห่ นายพนม แสงแก้ว ๓๒๒ ๒๗๖ ๕๙๘ ๑๕๙
พรเจริญ นายอัตพล สุพรมอิน ๓๙๒ ๓๘๖ ๗๗๘ ๑๙๗
นาจาน นางนัด แก้วคำ http://www.paktom.go.th/upload-files/uploadfile/25/20180716114805.jpg ๒๒๒ ๒๒๙ ๔๕๑ ๑๑๖
กลาง นายสมวาด อุ่นทุม ๑๘๙ ๒๑๔ ๔๐๓ ๑๒๕
รวม ๒,๗๗๒ ๒,๗๔๐ ๕,๕๑๒ ๑,๓๖๗

 

จำนวนประชากรทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนตำบลปากตม รวม ๕,๕๑๒ คน แยกเป็น
ชาย : ๒,๗๗๒ คน
หญิง : ๒,๗๔๐ คน

 

จากจำนวนครัวเรือนทั้งหมด ๑,๓๖๗ ครัวเรือน มีความหนาแน่น
เฉลี่ย ๕๗ คน/ตารางกิโลเมตร
หมายเหตุ ข้อมูล จปฐ. ประจำปี ๒๕๕

 

26/10/2016

1676

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลปากตม
อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110

โทรศัพท์ 0-4287-0026

โทรสาร  042870026

เว็บไซต์ : http://paktom.go.th