ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน


ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน

การคมนาคม

ถนนสายหลักติดต่อกับอำเภอเชียงคาน ทางหลวงหมายเลข ๒๑๙๕ ระยะทาง ๒๕ กิโลเมตร

  ทาง นพค.๒๓ จากบ้านคกมาด ตำบลเชียงคาน ถึงบ้านกลาง   ระยะทาง ๕ กิโลเมตร เป็นถนนลูกรัง
  ทาง นพค.๒๓ จากบ้านกลางถึงบ้านท่าดีหมี   ระยะทาง ๗ กิโลเมตร เป็นถนนลาดยางลูกรังบางส่วน
  ทาง ทางหลวงชนบท จากบ้านกลางถึงบ้านพรเจริญ   ระยะทาง ๖ กิโลเมตร เป็นทางลาดยาง
  ทาง อบจ.เลย จากบ้านกลางถึงห้วยสีดา ตำบลหาดทรายขาว   เป็นทางลูกรัง
  ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔๕ จากบ้านนาบอนถึงบ้านกลาง   ระยะทาง ๙ กิโลเมตร เป็นถนนลาดยาง
  ถนน กรมทางหลวง หมายเลข ๒๑๙๕ จากบ้านนาจาน ถึง บ้านหนองผือ อำเภอท่าลี่   ระยะทาง ๒๕.๐๒๔ กิโลเมตร เป็นถนนลาดยาง

ถนนภายในหมู่บ้านลาดยาง คอนกรีต ประมาณ ๗๐ %

การขนส่งสาธารณะ

มีรถโดยสารสายเชียงคาน – กกดู่ – นาจาน – เลย วิ่งผ่านทุกวัน ๆ ละ ๒ เที่ยว (ไป – กลับ)

การโทรคมนาคม

– ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข ๑ แห่ง บ้านน้ำพร

– โทรศัพท์สาธารณะ ๖ แห่ง บ้านนาจาน บ้านน้ำพร บ้านกลาง บ้านท่าดีหมี บ้านคกงิ้ว

การใช้ไฟฟ้า

– มีไฟฟ้าใช้ ๘ หมู่บ้าน

แหล่งน้ำธรรมชาติ

  ๑แม่น้ำโขงหมู่บ้านที่ได้รับประโยชน์ หมู่ที่ ๔ 

  ๒แม่น้ำเหือง หมู่บ้านที่ได้รับประโยชน์ หมู่ที่ ๑ ๔ 

  ๓แม่น้ำเลย หมู่บ้านที่ได้รับประโยชน์ หมู่ที่ ๓ 

  ๔ห้วยน้ำพร หมู่บ้านที่ได้รับประโยชน์ หมู่ที่ ๑ ๒ ๖ 

  ๕ห้วยขิก หมู่บ้านที่ได้รับประโยชน์ หมู่ที่ ๔

  ๖ห้วยสีดา หมู่บ้านที่ได้รับประโยชน์ หมู่ที่ ๒  และยังมีห้วยเล็กๆ เช่น ห้วยกั้ง ห้วยทราย ห้วยหก

ห้วยขิก และห้วยพอด ให้ได้ใช้ประโยชน์เพิ่มอีกด้วย

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

  ๑ฝาย ๙ แห่ง หมู่ที่ ๑ ๒ ๓ และ ๔ )

  ๒ประปาหมู่บ้าน ๘ แห่ง หมู่ที่ ๑ – ๘ )

  ๓บ่อน้ำตื้น ๒๔๔ บ่อ

  ๔บ่อบาดาล ๓๗ บ่อ

 

26/10/2016

1368

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลปากตม
อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110

โทรศัพท์ 0-4287-0026

โทรสาร  042870026

เว็บไซต์ : http://paktom.go.th