ลักษณะทรัพยากร


ลักษณะทรัพยากร

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

  บ่อทราย   ๑๐ ท่า

มวลชนจัดตั้ง

  หมู่บ้าน อพป. หมู่ที่ ๑ , ๒ , ๓ , ๔ , ๕   ๗๕ คน
  ไทยอาสาป้องกันชาติ ( ทสปช. )   ๑๐๐ คน
  กรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน ๘ หมู่บ้าน   ๑๒๐ คน
  กรรมการพัฒนาสตรีตำบล ๑ คณะ   ๑ แห่ง
  อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.)   ๑๑๐ คน
  อาสาสมัครรักษาความสงบประจำหมู่บ้าน   – คน
  กองหนุนเพื่อความมั่นคง /td>   – คน
  หมู่บ้าน อพป. หมู่ที่ ๑ , ๒ , ๓ , ๔ , ๕   ๗๕ คน
  ราษฎรอาสาป้องกันยาเสพติด   ๑,๕๐๐ คน
  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)   ๑๑๐ คน

 

26/10/2016

1170

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลปากตม
อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110

โทรศัพท์ 0-4287-0026

โทรสาร  042870026

เว็บไซต์ : http://paktom.go.th