ลักษณะเศรษฐกิจ


ลักษณะเศรษฐกิจ

อาชีพ

  อาชีพรับจ้าง   ๓๐ %
  อาชีพการเกษตร   ๖๐ %
  อาชีพค้าขาย   ๑๐ %

 

หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปากตม

  ปั้มน้ำมัน   ๑๐ แห่ง
  โรงสีข้าว   ๑๒ แห่ง
  โรงงานเฟอร์นิเจอร์   ๑ แห่ง

 

26/10/2016

1161

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลปากตม
อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110

โทรศัพท์ 0-4287-0026

โทรสาร  042870026

เว็บไซต์ : http://paktom.go.th