ลักษณะสังคม


 

ลักษณะสังคม

การศึกษา

  •  โรงเรียนประถมศึกษา ๕ แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านนาจาน โรงเรียนบ้านน้ำพร โรงเรียนบ้านกลาง โรงเรียนบ้านท่าดีหมี และโรงเรียนบ้านคกงิ้ว
  • โรงเรียนมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส) ๑ แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านน้ำพร
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๔ แห่ง และสาขาย่อย ๑ แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำพร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าดีหมี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง สาขา ๒ (บ้านคกงิ้ว)
  • ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำ หมู่บ้าน ๕ แห่ง

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

  • วัด ๖ แห่งไ ด้แก่ วัดโพนสว่าง บ้านนาจาน หมู่ที่ ๑ , วัดป่าใต้ บ้านนาจาน หมู่ที่ ๗ ,วัดศรีจอมแจ้ง, บ้านพรเจริญ, วัดโพธิ์ศรีหายโศก บ้านกลาง , วัดจอมมณี บ้านท่าดีหมี และ วัดโพธิ์ทองศรีชมพู บ้านคกงิ้ว
  • สำนักสงฆ์ ๓ แห่ง ได้แก่ สำนักสงฆ์ชุมพรวนาราม บ้านน้ำพร , สำนักสงฆ์ปากเหือง บ้านท่าดีหมีและสำนักสงฆ์แผ่นดินไทย บ้านคกงิ้ว
  • ศาลเจ้า ได้แก่ ศาลเจ้าพ่อปากน้ำเหือง บ้านท่าดีหมี และศาลเจ้าปู่ตาของแต่ละหมู่บ้าน

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

  กองร้อยทหารพรานที่ ๒๑๐๔   บ้านกลาง
  ด่านตรวจชุดทหารพราน   บ้านกลาง
  ชุดทหารพราน   บ้านคกงิ้ว
  หน่วยอาสาสมัครรักษาดินแดนอำเภอเชียงคาน (อส.)   บ้านคกงิ้ว
  จุดตรวจประจำตำบล   ๓ แห่ง
  ตำรวจชุมชนประจำตำบล   ๑ แห่ง
  ตำรวจตระเวนชายแดน   บ้านท่าดีหมี  ๑ จุด
  ศูนย์ อปพร.   ตำบลปากตม ๑ แห่ง

 

26/10/2016

1512

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลปากตม
อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110

โทรศัพท์ 0-4287-0026

โทรสาร  042870026

เว็บไซต์ : http://paktom.go.th