ลักษณะที่ตั้ง


 

ที่ตั้ง

       องค์การ บริหารส่วนตำบลปากตม ตั้งอยู่ บ้านนาจาน หมู่ที่ ๑ ถนน กกดู่-นา จาน อยู่ทางทิศตะวันตกของ อำเภอเชียงคาน ระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอเชียงคาน ประมาณ ๒๕ กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดเลย ประมาณ ๔๕ กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ เมืองสานะคาม ของ สปป.ลาว โดยมีแม่น้ำโขงกั้นเขตแดน
ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอท่าลี่ และตำบลหาดทรายขาว
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เมืองแก่นท้าว ของ สปป.ลาว โดยมีแม่น้ำเหืองกั้นเขตแดน
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลเชียงคาน และตำบลนาซ่าว โดยมีแม่น้ำเลยกั้นเขตแดน

เนื้อที่

   องค์การบริหารส่วนตำบล มีพื้นที่ประมาณ ๙๕.๓๐ ตารางกิโลเมตร หรือ ๕๙,๕๖๒.๕๐ ไร่

ที่ดินสาธารณประโยชน์ ๗๑ ไร่
ที่ดินที่อยู่อาศัย ๙๒๕ ไร่
ที่ดินทำกิน ๒๕,๔๒๔ ไร่
ที่ดินป่าไม้ ๓๓,๑๑๒ ไร่

ภูมิประเทศ

   ส่วนมากเป็นภูเขา มีพื้นที่ราบน้อยกว่าที่เนินเขา และพื้นที่ราบส่วนมากเป็นป่าสงวน มีแม่น้ำผ่านถึง ๓ สายใหญ่ คือ แม่น้ำโขง แม่น้ำเหือง และแม่น้ำเลย อีกทั้งมีห้วยอีกมากมาย เนื่องจากเป็นพื้นที่ล้อมรอบด้วยภูเขา

26/10/2016

1392

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลปากตม
อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110

โทรศัพท์ 0-4287-0026

โทรสาร  042870026

เว็บไซต์ : http://paktom.go.th