:
องค์การบริหารส่วนตำบลปากตม ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 0-4287-0026

ประวัติและตราสัญลักษณ์องค์การบริหารส่วนตำบลปากตม

ตำบลปากตม จัดตั้งครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๔๗๕ โดยมีกำนันคนแรกชื่อ นายจำปา พรหมสาส์นและในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลปากตม

ตราสัญลักษณ์