องค์การบริหารส่วนตำบลปากตม

.พระใหญ่

 

 

 

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ดูทั้งหมด

2018-07-13 ภูพระใหญ่ และวิวแม่น้ำ (ดู : 791)


2018-07-13 จุดชมวิวสูงตำบลปากตม (ดู : 758)
2018-07-13 สะพานบ้านกลาง (ดู : 920)
2018-07-13 ศาลเจ้าพ่อปากน้ำเหือง (ดู : 792)
2018-07-13 ศูนย์โครงการเทิดพระเกียรติ (ดู : 652)
2018-07-13 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนปากตม (ดู : 679)
2018-07-13 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโพธิ์ศรีหายโศก (ดู : 893)
2018-07-13 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำพร (ดู : 707)
2018-07-13 กองร้อยทหารพราน 2104 (ดู : 876)
2018-07-13 วัดศรีจอมแจ้งบ้านน้ำพร (ดู : 793)
2018-07-13 วัดโพนสว่าง (ดู : 664)
2018-07-13 วัดโพธิ์ศรีหายโศก (ดู : 1093)
2018-07-13 วัดป่าใต้ (ดู : 605)
2018-07-13 วัดจอมมณี (ดู : 683)
2018-07-13 โรงเรียนบ้านน้ำพร (ดู : 908)
2018-07-13 โรงเรียนบ้านท่าดีหมี (ดู : 747)
2018-07-13 โรงเรียนบ้านโคกงิ้ว (ดู : 880)
2018-07-13 โรงเรียนบ้านนาจาน (ดู : 773)
2018-07-13 โรงเรียนบ้านกลาง (ดู : 674)
2018-07-13 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าดีหมี (ดู : 863)
2018-07-13 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาจาน (ดู : 429)
2017-10-06 อาคารสำนักงานอบต.ปากตม (ดู : 1472)

2021-06-04 ข้อมูลสารสำคัญในสัญญา เดือน เมษายน 2564 (ดู : 5)


2021-06-04 ข้อมูลสารสำคัญในสัญญาเดือน พฤษภาคม 2564 (ดู : 5)
2021-05-11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในไตรมาสที่ 1 และ 2 (ดู : 37)
2021-05-11 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี 2563 (ดู : 41)
2021-04-22 ประกาศการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี ๒๕๖๔ (ดู : 55)
2021-04-09 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาส 2 ปี 2564 (ดู : 25)
2021-03-19 ประกาศผู้ชนะราคา โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๕ บ้านคกงิ้ว ตำบลปากตม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ๑ แห่ง (ดู : 34)
2021-03-05 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปากตม เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด หมู่ที่ ๓ บ้านกลาง ตำบลปากตม องค์การบริหารส่วนตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ๑ บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 49)
2021-02-22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๕ บ้านคกงิ้ว - หาดแห่ (หาดนางคอย) ตำบลปากตม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ (ดู : 50)
2021-02-03 ประกาศเรื่องวิธีการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 5 บ้านคกงิ้ว - หาดแห่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ (ดู : 55)
2021-01-27 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด หมู่ที่ ๓ บ้านกลาง ตำบลปากตม องค์การบริหารส่วนตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ๑ บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 115)
2021-01-15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด หมู่ที่ 3 บ้านกลาง และ ประกาศยกเลิก โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน (ดู : 128)
2021-01-15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านท่าดีหมี - แยกบ้านกลาง/บ้านนาจาน ลย.ถ.๖๓-๐๐๓ บ้านท่าดีหมี หมู่ที่ ๔ ตำบลปากตม องค์การบริหารส่วนตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( (ดู : 64)
2021-01-04 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด หมู่ที่ ๓ บ้านกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลปากตม (ดู : 128)
2020-11-27 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 7 โครงการประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 76)
2020-09-17 เอกสารประกวดราคา ฝายน้ำล้น มข.2527 บ้านกลาง หมู่ที่ 8 สันฝายสูง (ดู : 86)
2020-09-17 ประกาศประกวดราคา ฝายน้ำล้น มข.2527 บ้านกลาง หมู่ที่ 8 สันฝายสูง (ดู : 93)
2020-09-14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แยกบ้านกลาง/บ้านท่าตีหมี-บ้านนาจาน หมู่ที่ 1 (ดู : 87)
2020-09-14 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางเสริมผิวแอสฟัทส์ติกคอนกรีต แยกบ้านกลาง/บ้านท่าตีหมี-บ้านนาจาน หมู่ที่ 1 (ดู : 78)
2020-09-14 ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านกลาง หมู่ที่ 8 (ดู : 87)
2020-09-14 ประกาศแผนซ่อมสร้างผิวทางลาดยางเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แยกบ้านกลาง/บ้านท่าตีหมี-บ้านนาจาน หมุ่ที่ 1 (ดู : 89)
2020-09-14 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563 (ดู : 80)
2020-09-03 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 2 โครงการ ปีงบประมาณ 2563 (ดู : 101)
2020-08-28 ประกาศยกเลิกโครงการก่อสร้าง 2 โครงการ (ดู : 89)
2020-07-16 รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน มิ.ย. ปี 2563 (ดู : 106)
2020-07-16 รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน พ.ค. ปี 2563 (ดู : 124)
2020-07-16 รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน เม.ย. ปี 2563 (ดู : 110)
2020-07-15 รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน มี.ค. ปี 2563 (ดู : 114)
2020-07-15 รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน ม.ค. ปี 2563 (ดู : 127)
2020-07-15 รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน ก.พ. ปี 2563 (ดู : 103)
2020-07-15 รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน พ.ย. ปี 2562 (ดู : 100)
2020-07-15 รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน ธ.ค. ปี 2562 (ดู : 108)
2020-07-15 รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน ต.ค. ปี 2562 (ดู : 100)
2020-07-02 รายงานผลการจัดซื้อจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2562 (ดู : 111)
2020-05-19 เชิญยื่นข้อเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง ๒๒ เมตร ยาว ๔๒ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลปากตม หมู่ที่ ๒ ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ๑ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 126)
2020-03-16 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวทางลาดยาง เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แยกบ้านกลาง/บ้านท่าดีหมี-บ้านนาจาน หมู่ที่ 1 (ดู : 155)
2020-03-16 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวทางลาดยาง เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านกลาง-ห้วยสีดา บ้านกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลปากตม (ดู : 154)
2020-02-04 ประกาศเงินอุดหนุน แก้ไขชื่อโครงการ (ดู : 161)
2020-01-21 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 157)
2019-10-22 การใช้แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 140)
2019-06-07 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 (ดู : 486)
2019-05-14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจร รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลย.ถ.63-004 สายบ้านกลาง - สามแยกนาจาน (เงินเหลือจ่าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 181)
2019-02-12 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างแบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านท่าดีหมี (ดู : 586)
2019-01-31 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 (ดู : 566)
2019-01-31 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง หมู่ที่ 8 บ้านกลาง (ดู : 548)
2019-01-04 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 189)
2018-11-23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ (ดู : 540)
2018-11-14 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 61 (ดู : 214)
2018-11-14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 61 (ดู : 200)
2018-11-08 ประกาศแผนเงินอุดหนุนฯประปาและลาดยาง 62 (ดู : 208)
2018-11-02 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ พ.ศ. 2561 (ดู : 205)
2018-11-02 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2561 (ดู : 223)
2018-11-01 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ (ดู : 535)
2018-08-22 โครงการจัดซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์ประกอบประจำเรือ จำนวน 1 ลำ ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย (ดู : 286)
2018-02-23 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวทางลาดยางเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านกลาง-บ้านห้วยสีดา หมู่ที่ 3 (ดู : 773)
2018-02-12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายน้ำพร-บ้านกลาง บ้านน้ำพร หมู่ที่ 2 (ดู : 745)
2018-02-08 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ 30 ลบ.ม. หมู่ที่ 2 บ้านน้ำพร (ดู : 643)
2018-02-08 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ 30 ลบ.ม. หมู่ที่ 8 (ดู : 711)
2017-12-04 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (ดู : 699)
2016-09-12 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตำ่ภายในหมู่บ้าน บ้านกลาง หมู่ที่ 3, 8 (ดู : 607)
2016-09-12 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตำ่ภายในหมู่บ้าน บ้านน้ำพร หมู่ที่ 2 (ดู : 597)
2016-06-06 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปากตม (ดู : 626)
2016-03-16 ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (ไม่มีทางเท้า) บ้านนาจาน หมู่ที่ 7 (ดู : 748)

2021-05-12 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ดู : 38)


2021-05-11 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564 (ดู : 37)
2021-05-11 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2563 (ดู : 35)
2021-05-11 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (ดู : 31)
2021-05-11 นโยบาย กลยุทธการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2564 (ดู : 36)
2021-05-05 รายการผลการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 40)
2021-05-05 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2564 (ดู : 39)
2021-05-05 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 (ดู : 42)
2021-05-05 ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 ประจำปี 2564 (ดู : 41)
2021-05-03 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2564 (ดู : 41)
2021-05-03 ประเมินความเสี่ยงการทุจริต 2564 (ดู : 45)
2021-04-30 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารด้านคุณธรรมและความโปร่งใส (ดู : 14)
2021-04-30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินภารกิจของหน่วยงาน (ดู : 13)
2021-04-30 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ปี 2563 (ดู : 23)
2021-04-30 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2563 (ดู : 14)
2021-04-30 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ปี 2563 (ดู : 16)
2021-04-30 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ปี 2563 (ดู : 15)
2021-04-30 รายงานการประชุมคณะกรรมการสามัญแปรญัตติร่างงบประมาณรายจ่าปี 2564 (ดู : 14)
2021-04-30 เชิญประชุม ชี้แจ้งรายละเอียดต่อคณะกรรมการสามัญแปรบัตติ ครั้งที่ 2 (ดู : 19)
2021-04-30 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2563 (ดู : 13)
2021-04-30 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2563 (ดู : 15)
2021-04-30 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสามัญแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2564 (ดู : 16)
2021-04-30 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ปี 2563 (ดู : 21)
2021-04-30 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2563 (ดู : 13)
2021-04-30 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2563 (ดู : 15)
2021-04-22 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน 2563 (ดู : 21)
2021-04-02 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการประชาชน ปี 2564 (ดู : 31)
2021-04-02 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี 2564 (ดู : 33)
2021-04-02 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต (ดู : 25)
2020-11-30 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2563 (ดู : 77)
2020-11-30 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 73)
2020-11-03 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นคนงานจ้างเหมาบริการ (สกายวอล์ค)​ (ดู : 81)
2020-10-07 เชิญชวนลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 (ดู : 186)
2020-09-03 สาระสำคัญ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 89)
2020-09-03 พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 85)
2020-09-01 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น //เมนูมาตรการการป้องกันทุจริต (ดู : 101)
2020-08-31 รายงานผลด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (ดู : 114)
2020-08-31 แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปี 2562 - 2564 (ดู : 71)
2020-08-31 รายงานประเมินผลตนเอง (SAR) (ดู : 85)
2020-08-31 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ปี 2562 (ดู : 72)
2020-08-31 ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของอบต. ปี2562 (ดู : 79)
2020-08-31 ประกาศหลักเกณฑ์ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ของอบต. ปี 2562 (ดู : 80)
2020-08-31 ประกาศมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2562 (ดู : 85)
2020-08-31 รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปี 2562 รอบ 6 เดือน (ดู : 102)
2020-08-14 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 ปี 2563 (ดู : 78)
2020-07-14 แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี 2563 (ดู : 85)
2020-07-14 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 1 ต.ค. 2562 ถึง 1 มี.ค.2563 (ดู : 85)
2020-07-14 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 (ดู : 102)
2020-05-22 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 127)
2020-05-13 ประชุมคณะกรรมการสามัญแปรญัติฯ ครั้งที่ 1 2562 (ดู : 135)
2020-05-13 ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 2562 (ดู : 120)
2020-05-13 ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 2562 (ดู : 94)
2020-05-13 ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 2562 (ดู : 84)
2020-05-13 ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 2562 (ดู : 85)
2020-05-13 ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 2562 (ดู : 89)
2020-05-13 ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 2562 (ดู : 85)
2020-05-13 ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 2562 (ดู : 97)
2020-05-13 ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 2562 (ดู : 90)
2020-05-13 ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 2561 (ดู : 99)
2020-03-31 รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง 2563 รอบที่ 1 (ดู : 128)
2020-03-31 สถิติการให้บริการประชาชน 2563 รอบที่ 1 (ดู : 113)
2020-03-31 รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ 2563 (ดู : 116)
2020-03-30 แบบรายงานผลการดำเนินการตามกิจกรรม การจัดองค์ความรู้องค์กร (ดู : 111)
2020-03-30 โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมและให้บริการประชาชนดีเด่นประจำปี 2563 (ดู : 243)
2020-03-30 แผนการจัดองค์ความรู้ในองค์กร ประจำปี 2563 (ดู : 251)
2020-03-30 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี (ดู : 274)
2020-03-27 ประกาศ ประกวดการจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล (ดู : 147)
2020-03-27 ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ปากตม เป็นกรณีพิเศษ (ดู : 363)
2020-03-27 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ 2562 (ดู : 120)
2020-03-04 ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิง งบประมาณปี 2563 (ดู : 109)
2020-03-04 ประกาศ อบต.ปากตม เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล (ดู : 136)
2019-09-03 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 108)
2019-06-24 รายงานความพึงพอใจ (ดู : 131)
2019-06-21 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี (ดู : 126)
2019-06-21 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ดู : 125)
2019-06-21 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (ดู : 138)
2019-06-21 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (ดู : 127)
2019-06-20 ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต (ดู : 428)
2019-06-19 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 (ดู : 446)
2019-06-19 ผลการดำเนินงาน 61-62 (1) (ดู : 470)
2019-06-19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 รอบ 6 เดือน (ดู : 507)
2019-06-19 ประกาศการใช้แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (ดู : 471)
2019-06-19 ประกาศเรื่องมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการป้องกันทุจริต (ดู : 459)
2019-06-19 ประกาศเรื่องมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 436)
2019-06-19 ประกาศเรื่องมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเวปไซต์ (ดู : 466)
2019-06-19 ประกาศเรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบน (ดู : 370)
2019-06-19 ประกาศเรื่องมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (ดู : 414)
2019-06-19 ประกาศเรื่องมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (ดู : 372)
2019-05-31 แผ่นพับต้านคอรัปชั่น (ดู : 136)
2019-04-04 การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ 2561 - 2563 (ดู : 241)
2019-01-03 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านกลาง - สามแยกนาจาน/บ้านท่าดีหมี หมู่ 8 บ้านกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 169)
2018-11-08 รายงานผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูข่าวสารส่วนบุคคล ปี 2561 (ดู : 186)
2018-11-08 รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี 2561 (ดู : 170)
2018-11-06 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 167)
2018-11-06 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 165)
2018-08-17 บทบาทและหน้าที่ของ อบต. (ดู : 2533)
2018-08-17 ประกาศเจตจำนง อบต.ปากตม (ดู : 439)
2018-08-17 รายงานสรุปผลการดำเนินการศูนย์เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ดู : 558)
2018-08-17 กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลปากตม (ดู : 520)
2018-08-17 คู่มือการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ดู : 582)
2018-08-17 การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ดู : 390)
2018-08-17 นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปากตม ให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ดู : 383)
2016-05-27 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางไปเมรุ-บ้านท่าดีหมี หมู่ที่ 4 (ดู : 537)
2016-03-24 โครงการสร้างศาลาพักญาติป่าช้า บ้านพรเจริญ หมู่ที่ 6 (ดู : 631)
2015-11-30 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำพร หมู่ที่ 2 (ดู : 542)
2015-11-30 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภูไร่คั่ง บ้านนาจาน หมู่ที่ 1 (ดู : 513)
2015-11-30 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกลาง หมู่ที่ 3 (ดู : 527)

ภาพกิจกรรมมอบสวัสดิการกองทุนธนาคารขยะ เพื่อการสงเคราะห์ตำบลปากตม

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

โครงการอบรมกลุ่มอาชีพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการปากตม? ประจำปี? 2562

วันที่ 1 กันยายน 2561 อบต.ปากตม ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลปิน อ.ลอง จ.แพร่
รวมลิงค์สำคัญองค์การบริหารส่วนตำบลปากตม
อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110

โทรศัพท์ 0-4287-0026

โทรสาร  042870026

เว็บไซต์ : http://paktom.go.th